Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid, de algemene gang van zaken in het pensioenfonds en op de naleving van de Code Pensioenfondsen. De raad van toezicht kan aan het begin van elk jaar met het bestuur afstemmen aan welke punten zij dat jaar extra aandacht besteedt. De raad van toezicht legt verantwoording af aan de pensioenraad. De bevindingen worden ook in het jaarverslag van het pensioenfonds vermeld. De raad van toezicht bestaat uit externe deskundigen:

 Jan Kuijsten

 

Ernst Hagen

 

 Mila Hoekstra